Disclaimer & Privacy

Privacy policy Pauzo

Pauzo eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig de geldende wetgeving, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.

Door zich toegang te verschaffen tot de internetsite van Pauzo (www.pauzo.be), verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan Pauzo de toelating om de door hem via internetsite van Pauzo (met inbegrip van de online formulieren, de naar e-mailadressen van Pauzo toegestuurde elektronische posten, de cookies, de omgevingsvariabelen, …) meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke personen in het kader van de internetsite van Pauzo die worden meegedeeld, is Moortgat Management Bvba, met zetel gevestigd te 9280 Wieze (België), Aalstersestraat 41 (mail: info@moortgatmanagement.be).

De persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke personen die door via de internetsite van Pauzo (www.pauzo.be) en/of in het kader van de op deze internetsite aangeboden diensten worden meegedeeld aan Pauzo, worden door Pauzo verwerkt voor de volgende doeleinden : behandeling van de aanvragen, publicitaire producten, centraal beheer van de cliënteel en marketing (o.a. studies en statistieken).

Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door de internetgebruiker zijn aangeduid, de vennootschappen waarvan de tussenkomst vereist is om één van de bovenvermelde doeleinden te realiseren of de vennootschappen van Moortgat Management Bvba opgericht in een lidstaat van de Europese Unie.

Zij kunnen aldus worden doorgegeven naar een land dat geen lid staat is van de Europese Unie dat al dan niet een adequaat niveau van bescherming verzekert van persoongegevens.

Pauzo geeft enkel gegevens door naar een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie, en dat geen adequaat niveau van bescherming waarborgt, in de gevallen voorzien door de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld door de bescherming van de gegevens door aangepaste contractuele bepalingen te waarborgen.

De betrokken natuurlijke personen stemmen toe in de uitwisseling van hun gegevens tussen de – bestaande of nog op te richten – vennootschappen van Moortgat Management opgericht in een lidstaat van de Europese Unie. Deze gegevensuitwisseling is bedoeld om de vennootschappen die eraan deelnemen in staat te stellen een centraal cliëntenbeheer te verrichten, een globale visie van de Cliënt te hebben, studies, statistieken en/of marketingacties uit te voeren (met uitsluiting van reclame via e-mail en behalve indien de betrokken persoon daartegen verzet aantekent), de hiervoor vermelde diensten aan te bieden of te verstrekken en de regelmatigheid van de verrichtingen te controleren (met inbegrip van de voorkoming van onregelmatigheden). Deze vennootschappen hebben zich ertoe verbonden de best mogelijke bescherming van de uitgewisselde gegevens te garanderen en zijn, wat deze gegevens betreft, gehouden tot een geheimhoudingsplicht.

De Belgische of buitenlandse gerechtelijke of administratieve autoriteiten of de controleorganismen, bijvoorbeeld Amerikaanse, kunnen, in bepaalde gevallen voorzien door de lokale wetgeving of reglementering (met name met het oog op de preventie van terrorisme), van Pauzo of van een vennootschap waaraan gegevens heeft doorgegeven overeenkomstig het voorafgaande, de mededeling eisen van het geheel of een deel van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen.

Gegevens met een etnisch of raciaal karakter, gegevens met betrekking tot politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuigingen, gegevens met betrekking tot het lidmaatschap van een vakvereniging of tot het seksuele leven worden niet verwerkt, behalve als zij uit gegevens waarmee de betrokken natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd blijken (voornamelijk zijn naam, voornaam, adres en nationaliteit) of bij aanvragen van de internetgebruiker in zijn voordeel of in het voordeel van een derde verschijnen. Bijgevolg laat de betrokken natuurlijke persoon de verwerking van deze gegevens in het kader van zijn aanvraag toe, in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van Pauzo en, in voorkomend geval, de personeelsleden van de andere vennootschappen van Moortgat Management opgericht in een lidstaat van de Europese Unie die belast zijn met de verwezenlijking van een of meer doelstellingen die hierboven vermeld werden, evenals, in voorkomend geval, de personen die door de internetgebruiker zijn aangeduid, of de personeelsleden van andere vennootschappen waarvan de tussenkomst nodig is om één van de hierboven vermelde doelstellingen te bereiken.

Elke natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Pauzo of door een andere vennootschap van Moortgat Management opgericht in een lidstaat van de Europese Unie, worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren alsook de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

Hij kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie (‘direct marketing’) door Pauzo en/of zijn instemming herroepen met de uitwisseling van gegevens die op hem betrekking hebben tussen de vennootschappen van Moortgat Management opgericht in een lidstaat van de Europese Unie met het oog op direct marketing ; er zal zo snel mogelijk met zijn verzoek rekening worden gehouden.

Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in om te antwoorden op de door Pauzo of door een andere vennootschap van Moortgat Management opgericht in een lidstaat van de Europese Unie gestelde vragen, maar het niet antwoorden op deze vragen kan evenwel tot gevolg hebben, naargelang het geval, de onmogelijkheid of de weigering door Pauzo of door een andere vennootschap van Moortgat Management opgericht in een lidstaat van de Europese Unie om een (pre-) contractuele relatie aan te gaan, om een dergelijke relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren of een aanvraag te verwerken gevraagd door de internetgebruiker in zijn voordeel of in het voordeel van een derde.

De persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke persoon worden door door Pauzo of door een andere vennootschap van Moortgat Management opgericht in een lidstaat van de Europese Unie strikt vertrouwelijk verwerkt. Omdat internet evenwel geen volledige veiligheid biedt, kan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens meegedeeld worden door de communicatiemogelijkheden waarvan Pauzo uitdrukkelijk aanduidt dat zij beveiligd zijn.

Cookies

Op de internetsite van Pauzo wordt op bepaalde plaatsen gebruik gemaakt van ‘cookies’ om de internetgebruiker een betere dienstverlening te bieden. Een « cookie » is een tekstbestand dat informatie bevat over het gedrag van de persoon die een internetsite bezoekt. Een « cookie » wordt aangemaakt door een programma op de server van de Internetsite maar wordt bewaard op de harde schijf van de computer van de Internetgebruiker. Bij een volgend bezoek aan de internetsite, kan de inhoud van de ‘cookie’ worden gerecupereerd door de server van de internetsite.

De ‘cookies’ die worden aangemaakt door de internetsite van Pauzo laten toe dat de diensten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke internetgebruiker, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van deze ‘cookies’.

Deze ‘cookies’ die worden aangemaakt door de internetsite van bevatten gegevens met betrekking tot de door de internetgebruiker geselecteerde deviezen en/of taal, zodat de internetgebruiker deze gegevens niet opnieuw moet inbrengen bij elk bezoek op de internetsite van . Ze registreren gegevens over de pagina’s die op de internetsite van Pauzo door de internetgebruiker worden bezocht, teneinde informatiesessies te realiseren, met name door registratie van de informatie die de Gebruiker in de opeenvolgende formulieren meedeelt, evenals om te vermijden dat de internetgebruiker herhaaldelijk dezelfde reclame- of andere boodschappen te zien krijgt.

Pauzo verwerkt bovendien deze door de ‘cookies’ geregistreerde gegevens over de internetgebruiker om studies of statistieken met betrekking tot de internetsite van Pauzo op te maken en de inhoud van de internetsite van Pauzo te verbeteren.

Deze ‘cookies’ worden voor een maximale duur van 12 maanden bewaard op de computer van de internetgebruiker.

De meeste internetbrowsers (internetnavigatoren) zijn automatisch ingesteld om ‘cookies’ te aanvaarden. Door de instelling van zijn internetbrowser te wijzigen, kan de internetgebruiker er echter voor zorgen dat hij verwittigd wordt telkens er een ‘cookie’ wordt gestuurd, of nog, beletten dat ‘cookies’ worden gecreëerd of bewaard op zijn harde schijf. Pauzo kan evenwel de toegang tot haar internetsite niet garanderen aan de internetgebruiker indien de gebruiker de aanmaak van ‘cookies’ weigert.

Omgevingsvariabelen

Als de internetgebruiker een bezoek brengt aan de internetsite van Pauzo, dan worden de volgende persoonlijke gegevens, ‘omgevingsvariabelen’ genoemd, verstuurd naar Pauzo en door haar opgeslagen via het navigatieprogramma van de internetgebruiker:

  • Zijn TCP/IP-adres (identificatienummer van de computer van de internetgebruiker op het internet),
  • Het merk en de versie van zijn navigatieprogramma en van zijn besturingssysteem,
  • De taal die de internetgebruiker kiest,
  • Alle informatie over de pagina’s van de internetsite van Pauzo die de gebruiker heeft bezocht en die van de andere internetsites vanop dewelke de gebruiker zich toegang heeft verschaft tot de internetsite van Pauzo.

Deze laatste gegevens worden door Pauzo verwerkt om rekening te kunnen houden met de elementen eigen aan de configuratie van de computer van de internetgebruiker om hem de gevraagde webpagina’s in een gepast formaat te kunnen toezenden Ze worden eveneens verwerkt om studies of statistieken op te maken over de internetsite van Pauzo en om voor de verbetering van de internetsite van Pauzo te kunnen zorgen.